شرح وظایف همیاران دیجی برق مدنـــی

همیاران دیجی برق اشخاصی هستند انتخاب شده توسط سایت که با توجه به وسعت هر شهر از یک تا چند نفر از ساکنین همان شهر عضوگیری می شوند که وظیفه معرفی و عضویت مشاغل مرتبط با سایت را بهمراه مجموعه خدمات مورد نیازشان ، جهت فعالیت در این مجموعه بر عهده دارند . 

بطور کل این افراد ، نمایندگان سایت دیجی برق مدنی در مناطق خودشان هستند و کسب در آمدشان از طریق انجام خدمات ارائه شده به مشاغل فعال در سایت در آن منطقه با توجه به تعرفه های تعیین شده توسط سایت می باشد .

در ضمن تخصیص پاداش عضویت با توجه به تعداد اعضای گرفته شده در پایان ماه محاسبه می گردد.