بخش شکایات کاربران از کسب و کارها

در صورتی که قیمت کالای موجود در فروشگاه یا قیمت اجرت بخش خدمات با قیمت های موجود در سایت مطابقت نداشت، از کسب و کار مورد ذکر تقاضای پیش فاکتور کرده و تصویر را آپلود کنید.

الزامی
توجه: فاکتور یا پیش فاکتور باید دارای مهر و امضا و تاریخ باشد.
Accepted file types: jpg, png, jpeg, Max. file size: 1 MB.