پکیــج بـرنزی

برای بازرگانان دیجی برق
رایگان 45 روزه
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست تولیدکنندگان
 • و بازرگان
45 روزه بازرگانان

پکیج نقره‌ای

برای بازرگانان دیجی برق
رایگان سه ماهه
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست تولیدکنندگان
 • و بازرگانان
3 ماهه بازرگانان

پکیــج طلایی

برای بازرگانان دیجی برق
رایگان شش ماهه
 • درج لیست قیمت
 • ویرایش لیست قیمت
 • نمایش لیست تولیدکنندگان
 • و بازرگانان
6 ماهه بازرگانان
محل تبلیغات
محل تبلیغات